Quy định về phân luồng hàng hóa nhập khẩu từ chuyển phát nhanh

Quy định về phân luồng hàng hóa nhập khẩu và kiểm tra hải quan (Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế)

– Hàng hóa luồng 1: các loại  hàng hóa là tài liệu, chứng từ,hàng  được hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ theo quy định của pháp luật, hàng không phải nộp thuế (bao gồm hàng nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, hàng có thuế nhưng được miễn thuế theo quy định của pháp luật- trừ hàng hóa quy định tại hàng hóa luồng 4).

Về kiểm tra hải quan: Hàng hóa luồng này được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Trường hợp xét thấy cần thiết thì lãnh đạo Chi cục hải quan quyết định kiểm tra xác suất theo tỷ lệ từ 1% đến 5% của cả luồng hàng.

Thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa bằng thiết bị máy soi hàng. Trường hợp phát hiện lô hàng có vi phạm thì tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa bằng biện pháp thủ công đối với toàn bộ lô hàng.

 – Hàng hóa luồng 2: gồm hàng  nhập khẩu phải nộp thuế, có trị giá khai báo trên 1.000.000VNĐ.

Hải quan kiểm tra : Hàng hóa luồng này được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Trường hợp xét thấy cần thiết thì lãnh đạo Chi cục hải quan quyết định kiểm tra xác suất theo tỷ lệ từ 3% đến 5% của cả luồng hàng bằng thiết bị máy soi. Trường hợp có nghi vấn hoặc phát hiện lô hàng có vi phạm thì tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa bằng biện pháp thủ công đối với toàn bộ lô hàng.

– Hàng hoá luồng 3: bao gồm hàng hóa nhập khẩu phải nộp thuế, có trị giá khai báo trên 1.000.000VNĐ đến 10.000.000VNĐ.

Về kiểm tra hải quan: Hàng hoá luồng này thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hoá bằng thiết bị máy soi hàng. Trường hợp xét thấy cần thiết thì lãnh đạo Chi cục hải quan quyết định kiểm tra xác suất theo tỷ lệ từ 3% đến 5% của cả lô hàng bằng biện pháp thủ công.

– Hàng hóa luồng 4: bao gồm hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục quản lý chuyên ngành, hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa nhập khẩu phải nộp thuế có trị giá khai báo trên 10.000.000VNĐ, hàng hóa nhập khẩu là mặt hàng thuộc diện kiểm tra trọng điểm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, hàng hóa chưa xác định được nội dung khai báo hải quan, hàng hóa có nghi ngờ về trị giá khai báo hải quan theo quy định của pháp luật.

Về kiểm tra hải quan: Hàng hóa luồng này thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa bằng biện pháp thủ công. Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, kinh doanh thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện theo quy định riêng của từng loại hình hàng hóa nhập khẩu.

Quy định về phân luồng hàng hoá xuất khẩu và kiểm tra hải quan (Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính)

– Hàng hoá xuất khẩu là tài liệu, chứng từ thương mại, hàng hoá được hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ theo quy định của pháp luật, hàng hoá không phải nộp thuế (bao gồm hàng xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, hàng có thuế nhưng được miễn thuế theo quy định của pháp luật) được phân luồng hàng hoá và kiểm tra hải quan tương tự như hàng hoá luồng 1 nêu trên.

– Hàng hoá xuất khẩu là hàng hoá phải nộp thuế, hàng hoá thuộc doanh mục quản lý chuyên ngành, hàng hoá xuất khẩu có điều kiện, hàng hoá xuất khẩu là mặt hàng thuộc diện kiểm tra trọng điểm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hoá bằng thiết bị máy soi hàng. Lãnh đạo Chi cục Hải quan quyết định đối với lô hàng cần phải kiểm tra thực tế hàng hoá bằng biện pháp thủ công.

Quy định dán giấy màu lên gói hàng, kiện hàng để thực hiện phân luồng thực tế hàng hoá nhập khẩu (Theo quy định tại điểm 1.1, khoản 1, Điều 7 Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính)

Căn cứ quyết định của Chi cục Hải quan đối với nội dung khai hải quan để thực hiện phân luồng thực tế hàng hoá. Theo đó, từng luồng hàng hoá nhập khẩu được đánh dấu bằng việc dán giấy màu khác nhau lên từng gói hàng, kiện hàng trước khi kết thúc việc phân luồng thực tế hàng hoá, cụ thể như sau:

– Hàng hóa luồng 1: dán tem xanh

– Hàng hoá luồng 2: dán tem vàng

– Hàng hóa luồng 3: dán tem trắng

– Hàng hóa luồng 4: dán tem đỏ

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Chuyển phát nhanh Bồ Câu – Dove Express
Hotline: 1900.1590

Xem các đơn hàng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.